Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej w Polityce Prywatności.    [Zamknij]

Regulamin korzystania ze Strony Internetowej www.lulek.tv

zwany dalej w skrócie Regulaminem

 

Na wstępie przedstawiamy Państwu klauzulę informacyjną, w której wskazujemy w jaki sposób Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej www.lulek.tv. Informujemy, iż informacje na ten temat znajdują się również w Polityce Prywatności Strony Internetowej www.lulek.tv.

Klauzula informacyjna RODO

Administratorem danych osobowych Użytkowników Strony Internetowej www.lulek.tv jest ABC MEDIA Publishing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnicy (kod pocztowy 56-400), przy ul. Lwowska 31/101, o kapitale zakładowym: 781.000,00 zł, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000373325, NIP: 9111990513, REGON: 021401205 – zwana dalej Operatorem.

Kontakt z Operatorem jest możliwy pod adresem email: biuro@abcmedia.pl

Operator wskazuje, że:

 1. w przypadku Użytkowników korzystających ze Strony Internetowej www.lulek.tv na podstawie umowy o świadczenie usług nieodpłatnych zgodnie z Regulaminem nie wiąże się z przetwarzaniem jakichkolwiek danych osobowych. Zawarcie umowy o świadczenie usług nieodpłatnych nie wymaga rejestracji na Stronie Internetowej co oznacza, że Użytkownik ten nie podaje danych osobowych. Zawarcie umowy o świadczenie usług nieodpłatnych następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności na Stronie Internetowej przez Użytkownika np. naciśnięcie (kliknięcie) przez Użytkownika jakiejkolwiek informacji zamieszczonej na Stronie Internetowej w celu odtworzenia/odczytania. Dane osobowe takiego Użytkownika przetwarzane mogą być wyłącznie w przypadku zamieszczenia przez niego komentarza do określonego materiału zamieszczonego na Stronie Internetowej lub pytania skierowanego do Operatora za pośrednictwem wskazanych na Stronie Internetowej danych kontaktowych, w tym formularzy (o ile dane osobowe zostaną podane w treści wiadomości lub znajdują się w adresie email takiego Użytkownika).

 2. w przypadku Użytkowników korzystających z usług odpłatnych za pośrednictwem Konta Premium do realizacji umowy zawartej pomiędzy takimi Użytkownikami a Operatorem niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych. Oznacza to, że do korzystania z usług odpłatnych za pośrednictwem Konta Premium niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych osobowych podczas procesu rejestracji Użytkownika opisanego w pkt. 6 Regulaminu.

Operator wskazuje, że dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu realizacji umowy o świadczenie usług odpłatnych za pośrednictwem Konta Premium oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Operatora. Oznacza to w szczególności:

 1. przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu realizacji umowy o świadczenie usług odpłatnych za pośrednictwem Konta Premium zgodnie z postanowieniami Regulaminu,

 2. przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu uczestniczenia przez niego w Konkursach po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika wyraźnej zgody na uczestnictwo w takim Konkursie; w takim wypadku dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w zakresie i celu wskazanym każdorazowo w regulaminie danego Konkursu,

 3. przetwarzanie danych osobowych wynikających z celu skorzystania z konkretnego formularza przez Użytkownika lub kontaktu z Operatorem np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego, reklamacyjnego lub kontaktu handlowego,

 4. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Operatora,

 5. rozpatrywanie reklamacji.

Podstawą prawną przetwarzania przez Operatora danych osobowych Użytkownika w celach wskazanych powyżej jest:

  1. wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której stroną jest Użytkownik;

  2. prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym w przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy, zapobiegania oszustwom, marketingu bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji;

  3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacjach, o których mowa w Regulaminie (a więc w szczególności odpowiednio wyrażenia: zgody na promocję i marketing produktów lub usług oferowanych przez Operatora, zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną).

Dane osobowe Użytkownika mogą być ujawniane przez Operatora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji funkcjonalności i usług Strony Internetowej www.lulek.tv na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym obsługę informatyczną, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne, dostawcom usług hostingu lub usług teleinformatycznych jak również dostawcom usług prawnych i doradczych lub innym gdy jest to niezbędne do realizacji celów określonych w Regulaminie jak również w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Operatorze.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem o świadczenie usług odpłatnych za pośrednictwem Konta Premium, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy. Dane osobowe innego Użytkownika w sytuacji zgłoszenia przez niego reklamacji przetwarzane są do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń związanych ze zgłoszoną reklamacją. Ponadto dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Operatora dostępu do danych osobowych dotyczących Użytkownika, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika korzystającego z usług odpłatnych za pośrednictwem Konta Premium jest niezbędne do zawarcia umowy na korzystanie z usług odpłatnych za pośrednictwem Konta Premium i realizacji tej umowy przez Operatora. Niepodanie danych osobowych przez takiego Użytkownika uniemożliwia zawarcie umowy i korzystanie z usług odpłatnych za pośrednictwem Konta Premium.

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody, Operator może przetwarzać jego dane osobowe dla celów promocji i marketingu produktów lub usług Operatora.

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, Operator może przekazywać Użytkownikowi informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219), z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych na podany przez Użytkownika adres email lub numer telefonu komórkowego.

Użytkownikowi, który wyraził zgodę lub zgody, o których mowa powyżej lub w Regulaminie (a więc w szczególności odpowiednio: zgody na promocję i marketing produktów lub usług oferowanych przez Operatora, zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną), przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody lub zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych Użytkownika, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

1. Informacje ogólne.

1.1. Regulamin określa zasady korzystania ze Strony Internetowej www.lulek.tv, zwanej dalej Stroną Internetową, prowadzonej przez spółkę ABC Media Publishing Sp. z o.o., z siedzibą w Oleśnicy (kod pocztowy: 56-400), przy ul. Lwowskiej 31/101, o kapitale zakładowym: 781.000,00 zł, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem 373325, NIP: 9111990513, REGON: 021401205, tel.: +48 71 721 81 36, +48 516 788 866, E-mail: biuro@abcmedia.pl, zwaną dalej „Operatorem”, za pośrednictwem której Operator świadczy usługi, o których mowa w Regulaminie.

1.2. Strona Internetowa jest własnością Operatora.

1.3. Strona Internetowa składa się z podstron adresowanych do rodziców, oraz placówek edukacyjnych i kulturalnych, zwanych dalej „Użytkownikami”. Główną ideą Strony Internetowej jest dostarczanie Użytkownikom treści szkoleniowych i kulturowych. Integralnymi częściami Strony Internetowej jest grupa podstron składająca się z gier flash tworząca interaktywną krainę zabaw zwaną dalej "Lulandią".

1.4. Operator udostępnia Użytkownikowi Regulamin za pośrednictwem Strony Internetowej, na której Użytkownik może zapoznać się z Regulaminem. Za pośrednictwem Strony Internetowej Użytkownik może pobrać tekst Regulaminu w celu jego pozyskania, odtwarzania i utrwalania jego treści.

1.5. Za pośrednictwem Strony Internetowej Użytkownik otrzymuje możliwość:

  1. nadsyłania, wytworzonych przez siebie, materiałów filmowych, nagrań dźwiękowych, materiałów audiowizualnych, materiałów pisemnych, jak i fotografii, w szczególności w formie plików multimedialnych w postaci nagrań video lub mp3, na Stronę Internetową w celu ich publicznego udostępnienia nieoznaczonemu kręgowi odbiorców,

  2. odtwarzania materiałów filmowych, nagrań dźwiękowych,  materiałów audiowizualnych, materiałów pisemnych oraz wglądu do umieszczanych na Stronie Internetowej fotografii 

  3. brania udziału we wszystkich konkursach ogłaszanych przez Operatora.

Z ww. usług Użytkownik może korzystać bezpłatnie lub odpłatnie, o czym będzie mowa w dalszej części Regulaminu.

1.6. Operator dokłada wszelkich starań, by treści zamieszczane na Stronie Internetowej były bezpieczne dla Użytkowników, jednakże osoby niepełnoletnie korzystające ze Strony Internetowej muszą znajdować się pod opieką osób pełnoletnich i przebywają na Stronie Internetowej wyłącznie na ich odpowiedzialność i za ich zgodą.

1.7. Informacje publikowane na Stronie Internetowej, służą tylko i wyłącznie celom szkoleniowym i kulturowym i nie są równoznaczne z poradą specjalisty z danej dziedziny.

1.8. Na Stronie Internetowej mogą być umieszczane informacje handlowe, informacje komercyjne oraz lokacje produktów lub usług podmiotów trzecich.

1.9. Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ul. Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 9, 01-015 Warszawa, tel. 22 5973000, fax 22 597 3180, www.krrit.gov.pl.

1.10. Zakazane jest publikowanie na Stronie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

2. Zasady zawierania Umowy z Operatorem.

2.1. Za pośrednictwem Strony Internetowej Operator świadczy na rzecz Użytkowników usługi odpłatnie i nieodpłatnie.

2.2. Zawarcie umowy o świadczenie usług nieodpłatnych nie wymaga rejestracji na Stronie Internetowej. Zawarcie umowy o świadczenie usług nieodpłatnych następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności na Stronie Internetowej przez Użytkownika np. naciśnięcie (kliknięcie) przez Użytkownika jakiejkolwiek informacji zamieszczonej na Stronie Internetowej w celu odtworzenia/odczytania, wysłanie przez Użytkownika do Operatora pytania związanego z określoną tematyką zamieszczoną na Stronie Internetowej, wysłanie przez Użytkownika do Operatora komentarza do określonego materiału zamieszczonego na Stronie Internetowej).

2.3. Usługi odpłatne świadczone są za pośrednictwem Konta Premium i wymagają wcześniejszej rejestracji tego Konta na Stronie Internetowej i podania danych osobowych w postaci:np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, nr konta bankowego etc.

oraz wykupienia abonamentu. Zawarcie umowy o świadczenie usług odpłatnych następuje w momencie złożenia przez Użytkownika zamówienia przy użyciu Konta Premium na daną Usługę, zgodnie z instrukcją zawartą na Stronie Internetowej.

2.4. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania ze Strony Internetowej są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem.

2.5. Zasady udziału w Konkursach regulują odrębne regulaminy, które będą publikowane na Stronie Internetowej.

3. Wymagania systemowe.

3.1. Do prawidłowego działania Strony Internetowej wymagany jest: dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej Internet Explorer, Mozzila FireFox, Google Chrome, Opera, Safari lub inna w najnowszej dostępnej wersji z zainstalowanym Flash Playerem w wersji minimum 9 i włączoną obsługą JavaScript.

4. Dostępność i funkcjonalność.

4.1. Operator dokłada wszelkich starań, by umożliwić dostęp do Strony Internetowej przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ust. 4.2. poniżej.

4.2. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i ulepszeń Strony Internetowej, co może skutkować czasowym brakiem dostępu do Strony Internetowej przez Użytkowników oraz brakiem możliwości korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony głównej Strony Internetowej poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu.

4.3. Operator informuje, iż z przyczyn od niego niezależnych może dojść do czasowego braku dostępu do Strony Internetowej przez Użytkowników oraz braku możliwości korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej. W takim przypadku Operator nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do Strony Internetowej przez Użytkowników oraz brak możliwości korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej.

5. Prawa autorskie.

5.1. Wszelkie materiały prezentowane na Stronie Internetowej, a w szczególności grafiki, rysunki, animacje, aranżacje muzyczne piosenek, piosenki autorstwa Operatora lub Użytkowników, teksty, logo oraz dźwięki podlegają ochronie prawem autorskim i odpowiednio są własnością Operatora lub Użytkowników. Zabronione jest utrwalanie (kopiowanie), zwielokrotnianie, przetwarzanie i rozpowszechnianie, w tym obrót materiałów w całości lub w części opublikowanych przez Operatora lub innego Użytkownika, bez pisemnej zgody odpowiednio Operatora lub innego Użytkownika.

5.2. Materiały o charakterze szkolenioweym i/lub kultuoroweym nie mogą być utrwalane (kopiowane), zwielokrotniane, przetwarzane i rozpowszechniane, w tym nie mogą być przedmiotem obrotu w celach komercyjnych, ani umieszczane na innych stronach internetowych bez uprzedniej, pisemnej zgody Operatora . W przypadku chęci wykorzystania treści, prosimy o złożenie zapytania na adres: biuro@abcmedia.pl

6. Rejestracja.

6.1. Użytkownik może dokonać rejestracji na Stronie Internetowej. Rejestracja odbywa się bez dodatkowych opłat.

6.2. Zgodnie z ust. 2.3. powyżej, przed pierwszym skorzystaniem, za pośrednictwem Konta Premium, z odpłatnych usług Operatora, Użytkownik zobowiązany jest dokonać rejestracji na Stronie Internetowej i wykupić abonament .

6.3. Użytkownik rejestruje się na Stronie Internetowej za pomocą zakładki „załóż konto/zaloguj”. Podczas rejestracji Użytkownik dokonuje wyboru: "loginu" i hasła. „Login” Użytkownika będzie widoczny przy zamieszczonych przez Operatora materiałach filmowych, nagraniach dźwiękowych i plikach graficznych Użytkownika. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik korzysta z konta po zalogowaniu się do tego konta za pomocą loginu i hasła.

6.4. Rejestracji może dokonywać jedynie osoba pełnoletnia.

6.5. W trakcie rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora w celach statystycznych oraz marketingowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie informacji handlowych (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204) od Operatora lub podmiotów upoważnionych przez Operatora, zarówno w trakcie obowiązywania umowy, jak i po zakończeniu jej obowiązywania. Każdy Użytkownik w zakresie swoich danych osobowych ma prawa opisane w klauzuli informacyjnej.

6.6. W trakcie rejestracji Użytkownik może podać dobrowolnie numer swojego telefonu komórkowego. Podanie danych, o których mowa powyżej służy odzyskiwaniu haseł dostępów do Konta Premium wedle procedury wskazanej w zakładce „załóż konto/zaloguj” pod funkcjonalnością „zapomniałeś hasła?”. W razie podania przez Użytkownika danych, o których mowa w zdaniu pierwszym powyżej, Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS i MMS w celu odzyskania hasła dostępu. Przechowywane numery telefonów służą odzyskiwaniu haseł dostępów do Konta Premium.

6.7. Zarejestrować się można również poprzez profil Facebook. Polityka prywatności Facebook: znajdziesz tutaj i tutaj.

7. Płatne Usługi Serwisu.

7.1. Dostęp do Konta Premium jest możliwy po dokonaniu rejestracji oraz wykupieniu abonamentu za pośrednictwem Strony Internetowej.

7.2. Za pośrednictwem Konta Premium Operator świadczy usługi odpłatne, które gwarantują dostęp do pełnej oferty gier flash oraz brak reklam na podstronach Lulandii.

7.3. Zamawiając usługę dostępu do Konta Premium, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem dostępnym na Stronie Internetowej oraz Regulaminem.

7.4. Operator zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia usługi dostępu do Konta Premium bez podania przyczyny, z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia. Operator powiadomi Użytkownika Konta Premium o zamiarze wypowiedzenia usługi, o której mowa w zdaniu pierwszym, drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

7.5. W przypadku wypowiedzenia usługi dostępu do Konta Premium, Użytkownik otrzyma zwrot opłaty abonamentowej uiszczonej za korzystanie z usługi dostępu do Konta Premium, pomniejszonej proporcjonalnie do okresu korzystania z niniejszej usługi, po uprzednim podaniu nr konta bankowego, na który zostanie zwrócona opłata abonamentowa. Nieprzesłanie informacji o numerze konta bankowego na adres e-mail biuro@abcmedia.pl, w terminie 7-dni, po upływie tygodniowego okresu wypowiedzenia, będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przeznaczenie opłaty abonamentowej, uiszczonej za korzystanie z usługi dostępu do Konta Premium, na poczet przedłużenia abonamentu na korzystanie z pełnej oferty Gier, dostępnych na stronie internetowej www.lulek.tv, przez okres obliczony proporcjonalnie do wysokości niewykorzystanej opłaty abonamentowej.

8. Płatności.

8.1. Aktualne ceny abonamentów do Konta Premium oraz zasady ich płatności są dostępne na stronie głównej Strony Internetowej w zakładce "Premium”.

8.2. Operator zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach. Aktualna informacja w tym zakresie znajduje się na stronie głównej Strony Internetowej.

8.3. Płatności obsługiwane są przez serwis Przelewy24.pl za pośrednictwem przelewów, kart kredytowych Moneybookers oraz systemu PayPall.

8.4. Istnieje możliwa ustalenia innej formy płatności (przelew tradycyjny lub wpłata na koncie pocztowym czy w banku), niż określona w ust. 9.3. powyżej, po skontaktowaniu się z Operatorem na następujący adres e-mailowy: biuro@abcmedia.pl.

8.5. O uruchomieniu Konta Premium Operator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem korespondencji e-mailowej, na wskazany przez Użytkownika adres e-mailowy.

9. Reklamacje.

9.1. Wszelkie reklamacje, uwagi, opinie, informacje dotyczące korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Strony Internetowej należy zgłaszać drogą elektroniczną na e-mail: admin@lulek.tv lub przez ikonę „Zgłoś uwagę”.

9.2. Reklamacja składana przez Użytkownika powinna zawierać dane umożliwiające jego identyfikację, tj. imię i nazwisko, adres e-mail oraz zwrotny adres korespondencyjny.

9.3. Operator rozpatruje reklamacje w ciągu 4 dni roboczych, informując Użytkownika na podany przy zgłoszeniu adres korespondencyjny o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

9.4. W razie braku możliwości rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu reklamacyjnym w sposób satysfakcjonujący dla obu stron, spory pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem mogą być rozstrzygane

  1. bądź w sposób, o którym mowa w ust. 14.4. Regulaminu bądź

  2. przez właściwy sąd powszechny.

10. Zmiany Regulaminu.

10.1. Strona Internetowa ma charakter dynamiczny, w związku z czym Operator zastrzega sobie prawo zmiany treści znajdujących się na Stronie Internetowej, jak również w Regulaminie, a w szczególności w przypadku:

 1. dokonania przez uprawnione organy państwa zmian przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na określone Regulaminem prawa i obowiązki stron,

 2. zmiany warunków technicznych funkcjonowania Strony Internetowej, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,

 3. zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub urządzeń użytych w celu realizacji umów zawartych z Użytkownikami oraz prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej,

 4. dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub urządzeń,

 5. zmian w zakresie zasad komunikacji w sieci Internet lub zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet.

10.2. Zmiany w Regulaminie będą obowiązywały od momentu opublikowania nowego regulaminu na Stronie Internetowej, pod warunkiem uprzedniego poinformowania Użytkowników, którzy posiadają Konta Premium, o zamiarze zmiany Regulaminu i przewidywanym terminie jego wprowadzenia.

10.3. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownikom, o których mowa w ust. 11.2. powyżej przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia.

11. Odstąpienie od umowy.

11.1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów, o których mowa w ust. 11.2. poniżej. Pouczenie o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Wzór formularza odstąpienia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

11.2. Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy:

  1. o świadczenie usług, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Operatora o utracie prawa odstąpienia od umowy.

11.3. Jeżeli Użytkownik wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, zgodnie z którym rozpoczęcia świadczenia przez Operatora usługi nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

11.4. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.

12. Usunięcie konta.

12.1. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego profilu bez podania przyczyn. Rezygnacja i usunięcie konta oraz profilu Użytkownika, zgodnie z polityką prywatności skutkuje wykasowaniem danych osobowych Użytkownika z zastrzeżeniem, że Operator uprawniony jest do przechowywania danych osobowych Użytkownika do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń lub przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa w szczególności przepisów podatkowych i księgowych.

12.2. Przekazane przez Użytkownika materiały filmowe, dźwiękowe, audiowizualne, pisemne, graficzne, plastyczne i fotografie wraz z ich autorskimi prawami pozostają nadal we władaniu Operatora na zasadzie wyłączności.

12.3. Operator jest uprawniony do zablokowania Użytkownika lub usunięcia jego konta, jeżeli Użytkownik podał fałszywe dane, używał swojego profilu niezgodnie z Regulaminem, jak i postępował niezgodnie z zasadami użytkowania Strony Internetowej lub też przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

12.4. W przypadku usunięcia lub zablokowania Użytkownika, który posiada Konto Premium, Operator ma obowiązek wymiany usługi na wybrany przez Operatora produkt lub inną usługę.

13. Postanowienia końcowe.

13.1. Czas świadczenia przez Operatora usług na rzecz Użytkownika zależy od wybranego przez Użytkownika pakietu (obowiązywanie umowy). Jeżeli Użytkownik wybiera usługi nieodpłatne umowa wygasa z momentem zaprzestania przez Użytkownika korzystania ze Strony Internetowej. Jeżeli zaś Użytkownik wybierze usługi odpłatne umowa wygasa z upływem okresu wskazanego na stronie głównej Strony Internetowej w zakładce Premium, przy określonej stawce cenowej, za którą Użytkownik wykupił dostęp do Konta Premium.

13.2. Operator i Użytkownicy zobowiązują się do współdziałania i należytej staranności w zakresie wykonania postanowień Regulaminu.

13.3. Użytkownik będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie usług.

  2. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Operatorem.

  3. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Operatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Przez Federację Konsumentów porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707, zaś przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod następującym adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.

    

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .

13.6. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23-04-1964r. Kodeks cywilny oraz Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. 

Załącznik nr 1:

INFORMACJE DOTYCZĄCE Z KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas - ABC Media Publishing Sp. z o.o., z siedzibą w Oleśnicy (kod pocztowy: 56-400), przy ul. Lwowskiej 31/101, o kapitale zakładowym: 781.000,00 zł, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem 373325, NIP: 9111990513, REGON: 021401205 - o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres biuro@abcmedia.pl Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat
ABC Media Publishing Sp. z o.o., z siedzibą w Oleśnicy (kod pocztowy: 56-400), przy ul. Lwowskiej 31/101, o kapitale zakładowym: 781.000,00 zł, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem 373325, NIP: 9111990513, REGON: 021401205, tel.: +48 71 721 81 36, +48 516 788 866, E-mail: biuro@abcmedia.pl
[w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów) 
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Koszt zwrotu Produktów w przypadku odstąpienia wynosi 19 zł. Koszt zwrotu Produktów ponoszą Państwo. Kwota pieniężna za zwrot zamówionego Produktu oraz koszty dostarczenia Produktów przez Państwo w przypadku odstąpienia, zostaną zwrócone w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Państwo użyli, chyba że wyrażą Państwo wyraźnie zgodę na inny sposób zwrotu. W takim przypadku po odstąpieniu przez Państwo od umowy zawieranej na odległość, dział obsługi klienta Operatora skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia terminu odbioru Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej ( DPD). Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Koszty odbioru Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej ( DPD) poniesie Sprzedawca.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Jeżeli jednak wykonają Państwo prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, zgodnie z którym rozpoczęcia świadczenia przez Operatora usługi nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zobowiązani są Państwo do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.


Załącznik nr 1

Informacje dotyczące z prawa korzystania odstąpienia od Umowy.

Pobierz informacje:

Prawo korzystania odstąpienia od Umowy.

Załącznik nr 2:

Formularz odstąpienia od Umowy, 

Pobierz formularz:

Formularz odstąpienia od umowy


 


Reklama

Ładowanie