Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej w Polityce Prywatności.    [Zamknij]

 
 
Regulamin korzystania ze Strony Internetowej www.lulek.tv
zwany dalej w skrócie Regulaminem
 
1. Informacje ogólne.
 
1.1. Regulamin określa zasady korzystania ze Strony Internetowej www.lulek.tv, zwanej dalej Stroną Internetową, prowadzonej przez spółkę ABC Media Publishing Sp. z o.o., z siedzibą w Oleśnicy (kod pocztowy: 56-400), przy ul. Lwowskiej 31/101, o kapitale zakładowym: 781.000,00 zł, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem 373325, NIP: 9111990513, REGON: 021401205, tel.: +48 71 721 81 36, +48 516 788 866, E-mail: biuro@abcmedia.pl, zwaną dalej „Operatorem”, za pośrednictwem której Operator świadczy usługi, o których mowa w Regulaminie.
1.2. Strona Internetowa jest własnością Operatora. 
1.3. Strona Internetowa składa się z podstron adresowanych do rodziców, osób niepełnoletnich oraz placówek edukacyjnych i kulturalnych, zwanych dalej „Użytkownikami”. Główną ideą Strony Internetowej jest dostarczanie Użytkownikom treści szkoleniowych i kulturowych. Integralnymi częściami Strony Internetowej jest grupa podstron składająca się z gier flash tworząca interaktywną krainę zabaw zwaną dalej "Lulandią".
1.4. Operator udostępnia Użytkownikowi Regulamin za pośrednictwem Strony Internetowej, na której Użytkownik może zapoznać się z Regulaminem. Za pośrednictwem ww. podstrony Użytkownik może pobrać tekst Regulaminu w celu jego pozyskania, odtwarzania i utrwalania jego treści.
1.5. Za pośrednictwem Strony Internetowej Użytkownik otrzymuje możliwość:
a) nadsyłania, wytworzonych przez siebie, materiałów filmowych, nagrań dźwiękowych, materiałów audiowizualnych, materiałów pisemnych, jak i fotografii, w szczególności w formie plików multimedialnych w postaci nagrań video lub mp3, na Stronę Internetową w celu ich publicznego udostępnienia nieoznaczonemu kręgowi odbiorców,
b) odtwarzania materiałów filmowych, nagrań dźwiękowych,  materiałów audiowizualnych, materiałów pisemnych oraz wglądu do umieszczanych na Stronie Internetowej fotografii 
c) brania udziału we wszystkich konkursach jak i sondach ogłaszanych przez Operatora.
Z ww. usług Użytkownik może korzystać bezpłatnie lub odpłatnie, o czym będzie mowa w dalszej części Regulaminu.
1.6. Operator dokłada wszelkich starań, by treści zamieszczane na Stronie Internetowej były bezpieczne dla Użytkowników, jednakże osoby niepełnoletnie korzystające ze Strony Internetowej powinny znajdować się pod opieką osób pełnoletnich i przebywają na Stronie Internetowej wyłącznie na ich odpowiedzialność.
1.7. Informacje publikowane na Stronie Internetowej , służą tylko i wyłącznie celom szkoleniowym i kulturowym i nie są równoznaczne z poradą specjalisty z danej dziedziny.
1.8. Na Stronie Internetowej mogą być umieszczane informacje handlowe,  informacje komercyjne oraz lokacje produktów lub usług podmiotów trzecich.
1.9. Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ul. Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 9, 01-015 Warszawa, tel. 22 5973000, fax 22 597 3180, www.krrit.gov.pl.
 
2. Zasady zawierania Umowy z Operatorem.
 
2.1. Za pośrednictwem Strony Internetowej Operator świadczy na rzecz Użytkowników usługi odpłatnie i nieodpłatnie.
2.2. Zawarcie umowy o świadczenie usług nieodpłatnych nie wymaga rejestracji na Stronie Internetowej. Zawarcie umowy o świadczenie usług nieodpłatnych  następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności na Stronie Internetowej przez Użytkownika (np. naciśnięcie (kliknięcie) przez Użytkownika jakiejkolwiek informacji zamieszczonej na Stronie Internetowej w celu odtworzenia/odczytania, wysłanie przez Użytkownika do Operatora pytania związanego z określoną tematyką zamieszczoną na Stronie Internetowej, wysłanie przez Użytkownika do Operatora komentarza do określonego materiału  zamieszczonego na Stronie Internetowej).
2.3. Usługi odpłatne świadczone są za pośrednictwem Konta Premium i wymagają wcześniejszej rejestracji tego Konta na Stronie Internetowej oraz wykupienia abonamentu. Zawarcie umowy o świadczenie usług odpłatnych  następuje w momencie złożenia przez Użytkownika zamówienia przy użyciu Konta Premium na daną Usługę, zgodnie z instrukcją zawartą na Stronie Internetowej.
2.4. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania ze Strony Internetowej są zobowiązani zapoznać się z  Regulaminem.
2.5.  Zasady udziału w Konkursach regulują odrębne regulaminy. 
 
3. Wymagania systemowe.
 
3.1. Do prawidłowego działania Strony Internetowej wymagany jest: dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej Internet Explorer, Mozzila FireFox, Google Chrome, Opera, Safari lub inna w najnowszej dostępnej wersji z zainstalowanym Flash Playerem w wersji minimum 9 i włączoną obsługą JavaScript.
 
4. Dostępność i funkcjonalność.
 
4.1. Operator dokłada wszelkich starań, by umożliwić dostęp do Strony Internetowej przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ust. 4.2. poniżej.
4.2. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i ulepszeń Strony Internetowej, co może skutkować czasowym brakiem dostępu do Strony Internetowej przez Użytkowników oraz brakiem możliwości korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony głównej Strony Internetowej poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu.
4.3. Operator informuje, iż z przyczyn od niego niezależnych może dojść do czasowego braku dostępu do Strony Internetowej przez Użytkowników oraz braku możliwości korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej. W takim przypadku Operator nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do Strony Internetowej przez Użytkowników oraz brak możliwości korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej.
 
5. Prawa autorskie.
 
5.1. Wszelkie materiały prezentowane na Stronie Internetowej, a w szczególności grafiki, rysunki, animacje, aranżacje muzyczne piosenek, piosenki autorstwa Operatora lub Użytkowników, teksty, logo oraz dźwięki podlegają ochronie prawem autorskim i odpowiednio są własnością Operatora lub Użytkowników. Zabronione jest utrwalanie (kopiowanie), zwielokrotnianie, przetwarzanie i rozpowszechnianie, w tym obrót materiałów w całości lub w części opublikowanych przez Operatora lub innego Użytkownika, bez pisemnej zgody odpowiednio Operatora lub innego Użytkownika.
5.2. Materiały szkoleniowe i kultorowe nie mogą być  utrwalane (kopiowane), zwielokrotniane, przetwarzane i rozpowszechniane, w tym nie mogą być przedmiotem obrotu w celach komercyjnych, ani umieszczane na innych stronach internetowych bez pisemnej zgody Operatora . W przypadku chęci wykorzystania treści, prosimy o złożenie zapytania na adres: biuro@abcmedia.pl
 
6. Rejestracja.
 
6.1. Użytkownik może dokonać rejestracji na Stronie Internetowej. Rejestracja odbywa się bez dodatkowych opłat. 
6.2. Zgodnie z ust. 2.3. powyżej, przed pierwszym skorzystaniem, za pośrednictwem Konta Premium, z odpłatnych usług Operatora, Użytkownik zobowiązany jest dokonać rejestracji na Stronie Internetowej i wykupić abonament .
6.3. Użytkownik rejestruje się na Stronie Internetowej  za pomocą zakładki „załóż konto/zaloguj”. Podczas rejestracji Użytkownik dokonuje wyboru: "loginu" i hasła. „Login” Użytkownika będzie widoczny przy zamieszczonych przez Operatora materiałach filmowych, nagraniach dźwiękowych i plikach graficznych Użytkownika. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik korzysta z konta po zalogowaniu się do tego konta za pomocą loginu i hasła.
6.4. Rejestracji może dokonywać jedynie osoba pełnoletnia.
6.5. W trakcie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę  na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych Użytkownika  przez Operatora w celach statystycznych oraz marketingowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie informacji handlowych (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204) od Operatora lub podmiotów upoważnionych przez Operatora, zarówno w trakcie obowiązywania umowy, jak i po zakończeniu jej obowiązywania. Każdy Użytkownik po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych i może je zmieniać lub poprawiać.
6.6. W trakcie rejestracji Użytkownik może podać dobrowolnie  numer swojego telefonu komórkowego. Podanie danych, o których mowa powyżej służy odzyskiwaniu haseł dostępów do Konta Premium. W razie podania przez Użytkownika danych, o których mowa w zdaniu pierwszym powyżej, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS i MMS w celu odzyskania hasła dostępu. Przechowywane numery telefonów służą odzyskiwaniu haseł dostępów do Konta Premium.
6.7. Zarejestrować się można również poprzez profil Facebook. Polityka prywatności Facebook:  znajdziesz tutaj i tutaj.
 
7. Nadsyłanie materiałów filmowych, dźwiękowych, audiowizualnych, pisemnych, graficznych, plastycznych i fotografii.
 
7.1. Materiały filmowe, dźwiękowe, audiowizualne, pisemne, graficzne, plastyczne i fotografie mogą być przesyłane na adres mailowy biuro@abcmedia.pl lub tadzio@lulek.tv lub dodawane za pośrednictwem profilu Użytkownika w grze Karaoke. 
7.2. Publikacja materiału filmowego, dźwiękowego, audiowizualnego, pisemnego, graficznego, plastycznego i fotografii następuje po wcześniejszej akceptacji przez Operatora.
7.3. Użytkownik oświadcza, że umieszczany materiał filmowy, dźwiękowy, audiowizualny, pisemny, graficzny, plastyczny lub fotografia nie zawiera treści zakazanych przez obowiązujące przepisy prawa, w tym pornograficznych, a także obraźliwych i naruszających zasad moralnych, etycznych i religijnych, a także porządku publicznego, oraz że żadna osoba trzecia nie rości sobie wobec tego materiału żadnych praw.
7.5. Użytkownik oświadcza, iż w chwili przesłania lub dodania materiałów filmowych, dźwiękowych, audiowizualnych, pisemnych, graficznych, plastycznych i fotografii, w sposób, o którym mowa w ust.7.1. powyżej, nieodpłatnie upoważnia Operatora oraz innych Użytkowników do korzystania z ww. materiałów dla celów wynikających z Regulaminu, tj. szkoleniowych i kulturowych.
7.6. W razie zgłoszenia Operatorowi przez osoby trzecie roszczeń związanych z publikacją materiału filmowego, dźwiękowego, audiowizualnego, pisemnego, graficznego, plastycznego lub fotografii, Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Operatora z wszelkiej odpowiedzialności, w tym zobowiązuje się do przejęcia oraz zaspokojenia wszelkich ewentualnych roszczeń tych osób, w tym również kosztów postępowania sądowego oraz zastępstw procesowych.
 
8. Płatne Usługi Serwisu. 
 
8.1. Dostęp do Konta Premium jest możliwy po dokonaniu rejestracji oraz wykupieniu abonamentu za pośrednictwem Strony Internetowej.
8.2. Za pośrednictwem Konta Premium  Operator świadczy usługi odpłatne, które gwarantują dostęp do pełnej oferty gier flash oraz brak reklam na podstronach Lulandii.
8.3. Zamawiając usługę dostępu do Konta Premium, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem dostępnym na Stronie Internetowej oraz Regulaminem.
8.4. „Operator zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia usługi dostępu do Konta Premium bez podania przyczyny, z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia. Operator powiadomi Użytkownika Konta Premium o zamiarze wypowiedzenia usługi, o której mowa w zdaniu pierwszym, drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym”.
8.5. „W przypadku wypowiedzenia usługi dostępu do Konta Premium, Użytkownik otrzyma zwrot opłaty abonamentowej uiszczonej za korzystanie z usługi dostępu do Konta Premium, pomniejszonej proporcjonalnie do okresu korzystania z niniejszej usługi, po uprzednim podaniu nr konta bankowego, na który zostanie zwrócona opłata abonamentowa. Nieprzesłanie informacji o numerze konta bankowego na adres e-mail biuro@abcmedia.pl, w terminie 7-dni, po upływie tygodniowego okresu wypowiedzenia, będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przeznaczenie opłaty abonamentowej, uiszczonej za korzystanie z usługi dostępu do Konta Premium, na poczet przedłużenia abonamentu na korzystanie z pełnej oferty Gier, dostępnych na stronie internetowej www.lulek.tv, przez okres obliczony proporcjonalnie do wysokości niewykorzystanej opłaty abonamentowej”.
 
9. Płatności.
 
9.1. Aktualne ceny abonamentów do Konta Premium oraz zasady ich płatności są dostępne na stronie głównej Strony Internetowej  w zakładce "Premium”.
9.2. Operator zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach. Aktualna informacja w tym zakresie znajduje się na stronie głównej Strony Internetowej. 
9.3. Płatności obsługiwane są przez serwis Przelewy24.pl za pośrednictwem przelewów, kart kredytowych Moneybookers oraz systemu PayPall.
9.4. Istnieje możliwa ustalenia innej formy płatności (przelew tradycyjny lub wpłata na koncie pocztowym czy w banku), niż określona w ust.9.3. powyżej, po skontaktowaniu się z Operatorem na następujący adres e-mailowy: biuro@abcmedia.pl.
9.5. O uruchomieniu Konta Premium Operator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem korespondencji e-mailowej, na wskazany przez Użytkownika adres e-mailowy. 
 
10. Reklamacje.
 
10.1. Wszelkie reklamacje, uwagi, opinie, informacje dotyczące korzystania z usług  świadczonych za pośrednictwem Strony Internetowej należy zgłaszać drogą elektroniczną na e-mail: admin@lulek.tv lub przez ikonę „Zgłoś uwagę”.
10.2. Reklamacja składana przez Użytkownika powinna zawierać dane umożliwiające jego identyfikację, tj. imię i nazwisko, adres e-mail oraz zwrotny adres korespondencyjny.
10.4. Operator rozpatruje reklamacje w ciągu 4 dni roboczych, informując Użytkownika na podany przy zgłoszeniu adres korespondencyjny o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
10.5. W razie braku możliwości rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu reklamacyjnym w sposób satysfakcjonujący dla obu stron, spory pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem mogą być rozstrzygane
a) bądź w sposób, o którym mowa w ust. 14.4. Regulaminu bądź 
b) przez właściwy sąd powszechny.
 
11. Zmiany Regulaminu.
 
11.1. Strona Internetowa ma charakter dynamiczny, w związku z czym Operator  zastrzega sobie prawo zmiany treści znajdujących się na Stronie Internetowej, jak również w Regulaminie, a w szczególności w przypadku:
dokonania przez uprawnione organy państwa zmian przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na określone Regulaminem prawa i obowiązki stron, zmiany warunków technicznych funkcjonowania Strony Internetowej, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub  urządzeń użytych w celu realizacji umów zawartych z Użytkownikami oraz prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej, dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub urządzeń, zmian w zakresie zasad komunikacji w sieci Internet lub zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet.
11.2. Zmiany w Regulaminie będą obowiązywały od momentu opublikowania nowego regulaminu na Stronie Internetowej, pod warunkiem uprzedniego poinformowania Użytkowników, którzy posiadają Konta Premium, o zamiarze zmiany Regulaminu i przewidywanym terminie jego wprowadzenia.
11.3. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownikom, o których mowa w ust. 11.2. powyżej przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia.
 
12. Odstąpienie od umowy.
 
12.1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów, o których mowa w ust. 12.3. poniżej. Pouczenie o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Wzór formularza odstąpienia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
12.2. Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy:
a)  o świadczenie usług, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy; 
b) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Operatora o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
12.3. Jeżeli Użytkownik wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, zgodnie z którym rozpoczęcia świadczenia przez Operatora usługi nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
12.4. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.
 
13. Usunięcie konta.
 
13.1. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego profilu bez podania przyczyn. Rezygnacja i usunięcie konta oraz profilu Użytkownika, zgodnie z polityką prywatności skutkuje wykasowaniem danych osobowych Użytkownika.
13.2. Przekazane przez Użytkownika materiały filmowe, dźwiękowe, audiowizualne, pisemne, graficzne, plastyczne i fotografie wraz z ich autorskimi prawami  pozostają nadal we władaniu Operatora na zasadzie wyłączności.
13.3. Operator jest uprawniony do zablokowania Użytkownika lub usunięcia jego konta, jeżeli Użytkownik podał fałszywe dane, używał swojego profilu niezgodnie z  Regulaminem, jak i postępował niezgodnie z zasadami użytkowania Strony Internetowej lub też przepisów prawa.
13.4. W przypadku usunięcia lub zablokowania Użytkownika, który posiada Konto Premium, Operator ma obowiązek wymiany usługi na wybrany przez Operatora produkt lub inną usługę.
 
14. Postanowienia końcowe.
 
14. 1. Czas świadczenia przez Operatora usług na rzecz Użytkownika zależy od wybranego przez Użytkownika pakietu (obowiązywanie umowy). Jeżeli Użytkownik wybiera usługi nieodpłatne umowa wygasa z momentem zaprzestania przez Użytkownika korzystania ze Strony Internetowej. Jeżeli zaś Użytkownik wybierze usługi odpłatne umowa wygasa z upływem okresu wskazanego na stronie głównej Strony Internetowej w zakładce Premium, przy określonej stawce cenowej, za którą Użytkownik wykupił dostęp do Konta Premium. 
14.2. Operator i Użytkownicy zobowiązują się do współdziałania i należytej staranności w zakresie wykonania postanowień Regulaminu.
14.3. Użytkownik będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie usług.
b) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Operatorem.
c) Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Operatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Przez Federację Konsumentów porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707, zaś przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod następującym adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .
 
14.6. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23-04-1964r. Kodeks cywilny oraz Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. 
 
Załącznik nr 1:
INFORMACJE DOTYCZĄCE Z KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
Prawo odstąpienia od umowy
 
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas - ABC Media Publishing Sp. z o.o., z siedzibą w Oleśnicy (kod pocztowy: 56-400), przy ul. Lwowskiej 31/101, o kapitale zakładowym: 781.000,00 zł, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem 373325, NIP: 9111990513, REGON: 021401205 - o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres biuro@abcmedia.pl Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.
 
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
Załącznik nr 2
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
– Adresat
ABC Media Publishing Sp. z o.o., z siedzibą w Oleśnicy (kod pocztowy: 56-400), przy ul. Lwowskiej 31/101, o kapitale zakładowym: 781.000,00 zł, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem 373325, NIP: 9111990513, REGON: 021401205, tel.: +48 71 721 81 36, +48 516 788 866, E-mail: biuro@abcmedia.pl
[w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
 
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 
– Adres konsumenta(-ów)
 
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 
Skutki odstąpienia od umowy
 
W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 
Koszt zwrotu Produktów w przypadku odstąpienia wynosi 19 zł. . Koszt zwrotu Produktów ponoszą Państwo. Kwota pieniężna za zwrot zamówionego Produktu oraz koszty dostarczenia Produktów przez Państwo w przypadku odstąpienia, zostaną zwrócone w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Państwo użyli, chyba że wyrażą Państwo wyraźnie zgodę na inny sposób zwrotu. W takim przypadku po odstąpieniu przez Państwo od umowy zawieranej na odległość, dział obsługi klienta Operatora skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia terminu odbioru Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej ( DPD). Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Koszty odbioru Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej ( DPD) poniesie Sprzedawca.
 
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
Jeżeli jednak wykonają Państwo prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, zgodnie z którym rozpoczęcia świadczenia przez Operatora usługi nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zobowiązani są Państwo do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.
 
Załącznik nr 1 
Informacje dotyczące z prawa korzystania odstąpienia od Umowy.
Pobierz informacje:
Prawo korzystania odstąpienia od Umowy.
 
Załącznik nr 2:
Formularz odstąpienia od Umowy, 
Pobierz formularz:
Formularz odstąpienia od umowy
 
Poprzednio obowiązujący regulamin dostępny jest tutaj: Pobierz regulamin.

Reklama

Ładowanie