Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej w Polityce Prywatności.    [Zamknij]

Konkurs im. Krasnala Tadzia » Regulamin konkursu

1. Postanowienia ogólne
 
1.1. Organizatorem konkursu „im. Krasnala Tadzia” (dalej zwany „Konkursem”) jest firma ABC Media Publishing sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy, przy ul. Krzywoustego 3a, dalej zwana: „Organizatorem”.
1.2. Tematem konkursu jest praca plastyczna na dowolny temat, tworząca galerię konkursową.
1.3. Uczestnikiem Konkursu mogą być dzieci reprezentowane przez osobę fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
1.4. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączone są osoby zatrudnione w wydawnictwie ABC Media Publishing sp. z o.o. oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, krewni boczni do drugiego stopnia oraz powinowaci w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia, a także małżonkowie i osoby związane ww. stopniem pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami jury.
1.5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 
2. Zasady konkursu
 
2.1. Konkurs jest przeprowadzony na stronie internetowej: www.lulek.tv
2.2. Konkurs trwa w dniach od 02.04.2014 r. w cyklach miesięcznych. Prace zbierane są w galeriach z danego miesiąca.
2.3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 10 dnia następnego miesiąca na stronie internetowej www.lulek.tv.
2.4. Konkurs polega na stworzeniu pracy o dodwlnej tematyce i przesłaniu go na adres tadzio@lulek.tv w wersji elektronicznej w formacie .jpg lub tradycyjnie Pocztą Polską. Wszystkie prace będą umieszczone w galerii prac na stronie Lulek.tv. Praca zostaje przypisana do konkretnej galerii na podstawie daty otrzymania. W każdy pierwszy roboczy dzień miesiąca zostaje wyliczona praca przez Jury – z galerii prac poprzedzającego miesiąca-  która zostaje laureatem w danym miesiącu.
2.5. Aby wziąć udział w konkursie „im. Krasnala Tadzia” należy być zarejestrowanym i zalogowanym w serwisie www.lulek.tv
2.6. Uczestnik konkursu może zamieścić (przesłać) tylko jedną pracę na miesiąc – praca nie może być modyfikowana w trakcie trwania konkursu.
2.7. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez Uczestników Konkursu muszą należeć do Uczestników Konkursu. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora pracy zgodnie z niniejszym Regulaminem. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie zgłoszonej pracy na stronach serwisu www.lulek.tv i jej udostępnienie użytkownikom portalu.
2.8. W przypadku naruszenia praw autorskich przez Uczestnika Konkursu, Organizator Konkursu jest upoważniony do przekazania osobom trzecim danych Uczestnika Konkursu (w tym numer IP komputera). Dane te mogą być wykorzystane przez osoby trzecie do dochodzenia swoich praw na drodze cywilno-karnej z tytułu naruszenia ich praw autorskich . 
2.9. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanych prac, jeśli uzna iż ich treść może naruszać prawo lub dobre obyczaje.
2.10. Laureatami Konkursu zostanie autor wybrany przez Jury składające się z pracowników redakcji serwisu Lulek.tv.
 
3. Przyznawanie nagród
 
3.1. Laureaci konkursu wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 2 w każdy pierwszy dzień roboczy miesiąca.
3.2. Laureaci konkursu powiadomieni zostaną o wygranej poprzez publikację na stronach serwisu www.lulek.tv.
3.3. Laureaci konkursu powiadomieni zostaną o wygranej poprzez wysłanie informacji o wygranej i sposobie dostarczenia nagrody na adres e-mail, podany podczas zgłoszenia pracy konkursowej.
3.4. W przypadku niedostarczenia danych adresowych i numeru telefonu przez laureata w terminie 14 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa.
3.5. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu są książki, płyty o tematyce dziecięcej, gadżety Lulek.tv.
3.6. Laureat konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, która nie podlega zamianie na inną nagrodę ani na równowartość pieniężną nagrody.
 
4. Dodatkowe informacje
 
4.1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej: www.lulek.tv.
4.2. Wszelkich informacji o Konkursie można uzyskać pod adresem e-mail: konkursy@lulek.tv.
 
5. Postanowienia końcowe
 
5.1. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu. 
5.2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu. 
5.3. Każdy Uczestnik ma prawo zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści niniejszego Regulaminu. 
5.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 
5.5. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator. 
5.6. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową. 
5.7. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem prac konkursowych. 
5.8. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
- zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
- nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
- usługi świadczone przez Pocztę Polską.
 

Reklama

Ładowanie